SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İdare : Ali Rıza KOÇOĞLU - Telefon : (0318) 224 27 71

                                                                        Sağlık İşleri  Müdürü : Ali Rıza KOÇOĞLU
Müdürlük Tanımı :                                                                                   
Sağlık işeri Müdürlüğü,  5393 sayılı Belediye Kanununun ön gördüğü maddeler gereğince Kırıkkale Belediye meclisinin 2015/5 kararı ile kurulmuş, olup kurumumuza ait birimlerde işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen iş ve işlemleri yapmaktır
 
 
Görevleri :
a) Sağlık İşleri Müdürünün Görevleri:
 
 
1) Gerekli sağlık hizmetlerini yürütür.
Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5) Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar.
6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup
memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu
programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
8) Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin mesai ve çalışmalarını denetler, görev yapan bütün
personelin görev ve sorumluluklarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, Belediyede
çalışan personelin sağlık işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
9) Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlayarak
müdürlük ihtiyaçlarını temin eder, bilgi alışverişinde bulunur, hizmetin devamlılığı ve
etkinliği için gerekli işbirliği sağlar.
10) Sağlıkla ilgili verilecek hizmetleri koordine eder, hizmetlerin üretimi ve sunulmasını
kontrol eder.
11) Günlük ve hafta sonu görev listelerini hazırlar veya hazırlatır.
12) Sağlıkla ilgili tüm giderlerin (hastane faturaları, reçeteler, tıbbi malzemeler) kontrol ve
denetimlerini yapar, kayıt altına alır, tahakkuklarını hazırlatır.
13) Arşiv ve muamelat işlerini denetler, kontrol ve takibini yapar.
14) Müdürlükte görevlendirilen işçi personelin işlerini takip ve kontrol eder, işlerin
aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
15) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
b) Sağlık İşleri Müdürün Yetkileri:
1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen
programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin
alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 2. Derece  imza yetkisi.
4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler
yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
6) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
7) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan
personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma
yetkisi.
9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla
haberleşme yetkisi.
11) Müdürlüğün bütçesini yapma ve kadronun tamamlanmasına çalışma yetkisi.
c) Sağlık İşleri Müdürünün Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve diğer Belediye
Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
 

SAĞLIK İŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLARI   DAHİLİ   HARİCİ
   
MÜDÜR 1320 0318 280 1320
SERVİS 1319 0318 280 1319
     
 
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER
 
 
 
1 -İŞYERİ HEKİMLİĞİ
2- İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ
3- İDARİ ŞEFLİK
 
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

Müdürlükler Sayfasını Aç