ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İdare : KADİR KAYALAK - Telefon : (0318) 224 27 71

Ulaşım Hizmetleri Müdürü : Kadir KAYALAK
Müdürlük Tanımı : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,  5393 sayılı Belediye Kanununun ön gördüğü maddeler gereğince Kırıkkale Belediyesi sınırları içersinde kent halkına hızlı ve güvenilir toplu taşıma hizmeti vermek, ana,  ara arterler ve tali yollar ile kavşaklarda;   trafik akışını sürekli kılacak şekilde yol ve sürüş güvenliğini oluşturmak, sinyalizasyon şebekesini tesis etmek, trafik emniyeti için yatay-düşey trafik işaretlemeleri yapmak, trafiği izlemek,  açık  –  kapalı,  yol üstü ve kenarı otopark hizmeti vermek ve bu amaçla tesisler oluşturmak,  trafik akışını en iyi şekilde sağlamak,  yönlendirmek, koordine etmek, denetlemek ve işletmek amacıyla çalışan birimdir.
 
Görevleri :
a) Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Görevleri:
1. Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki, yönetim görevlerini yerine getirir.
2.Başbakanlık, ilgili Bakanlık, Valilik ve Kırıkkale Belediye Başkanlığınca gönderilen, genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek.
Müdürlükteki ‘’üst’’ elemanlarının ‘’ast’larından yeterli düzeyde destek, hizmet ve bilgi almalarını ve ‘’ast’’, ‘’üst’’ ilişkilerinin etkin bir işbirliğini gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesini sağlamak.
3. Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.
4. Müdürlüğün işlevleri ile ilgili raporları hazırlamak.
5.  Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, planlayıp programlamak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.
6. Ulaşım hizmetinde bulunan taksi, minibüs, otobüs, servis aracı,  vs. gibi araçların uygunluklarını kontrol etmek,  ruhsatlandırılması( Toplu Taşıma İzin Belgesi), güzergâh hatlarının tespiti, durak yerlerinin tespitini yapmak
7. Kırıkkale Belediyesi trafik yönetiminin genel hedefleri, politikaları stratejileri ve programları ile ilgili olarak belediye üst yönetimine önerilerde bulunmak, onaylanmış hedefler ve planlar çerçevesinde Müdürlük faaliyetlerinin daha etkin bir düzeyde gerçekleşmesini sağlamak.
8.  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün her düzeydeki personeline verimli çalışabilecekleri bir çalışma ortamını, uygun mekân, araç gereç ve donanımı sağlamak.
9.  Müdürlük hizmetleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde hizmetlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.
10.  Bağlı birimlerin iş ve işlevlerindeki organizasyon ve koordinasyonu ve tüm işlemlerini usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.
11. Müdürlükteki nöbet hizmetlerini ilgili birimlerin tekliflerini alarak tanzim etmek.
12.  Müdürlük görevlerinin gerçekleştirilmesinde birinci derecede sorumlu olarak planlama, koordinasyon ve uygulamaları gerçekleştirmek.
13.  Meclis, Encümen, Başkanlık ve Başkan Yardımcısına sunulan düzenli ya da gerektiğinde istenen gerekli ulaşım raporu ile Ulaşım Uygunluk Raporlarını denetlemek.
14. Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 
b) Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Yetkileri:
1. Birimler arası faaliyetleri kontrol etmek yetkisi.
2. Temasta bulunulan kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yönetmek yetkisi.
3.  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki birimler ile Trafik Zabıta Biriminin sahadaki ekipleri arasında en iyi düzeyde bilgi alış verişlerini mümkün kılacak ilişkinin kurulmasına yardım etmek ve denetlenmesini sağlamak yetkisi.
4. Müdürlük çalışmalarının sonuçlarını kontrol etmek ve değerlendirmek yetkisi
5.  Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Başkanlık Makamında uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisi.
6.  Bağlı birimlerin kadro görevlerinin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
7.  Emrindeki personelin terfi, atama, takdir ve cezalandırılmasına ilişkin görüşlerini Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına iletme yetkisi.
8. Emrinde çalışanlarla toplantı yapmak, bilgi, öneri ve istekleri değerlendirme yetkisi.
9.  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü,    Başkanlıkça uygun görülen ilgili kurum ve kuruluşlara karşı temsil etmek yetkisi.

 

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLARI   DAHİLİ   HARİCİ
   
MÜDÜR 1385 0 318 280 14 25
TRAFİK ZABITA AMİRİ 1433 0 318 280 14 33
ARAÇ KOORDİNE AMİRİ 1438 0 318 280 14 38
KALEM AMİRLİĞİ 1516 0318 280 15 16
BÜRO 1517 0 318 280 15 17
SANTRAL 9 0318 224 27 71
İLAN MEMURLUĞU 1379 0 318 280 13 79
TRAFİK ZABITA KARAKOLU   0 318 224 27 57

 
 
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AMİRLİKLER
 
1-TRAFİK ZABITA AMİRİ
2-ARAÇ KOORDİNE AMİRLİĞİ
3-TRAFİK ZABITA KARAKOL AMİRLİĞİ
 
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ  

Müdürlükler Sayfasını Aç