YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İdare : ŞAZİMET BÜTÜN - Telefon : (0318) 224 27 71

Yazı İşleri Müdürlüğü 
MÜDÜRLÜK TANIMI
Yazı İşleri Müdürlüğü, belediye karar organları olan Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinin çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak,alınan kararların  yazılmasını,kaydedilmesini,ilgililere duyurulmasını ve arşivlenmesini temin etmek, belediyenin gelen ve giden yazışmalarını kaydetmek ve ilgililere göndermek.
 
 GÖREVLERİ
a- Belediye Başkanlığının bütün iş ve işlemlerinin yasal mevzuat ve kurum mevzuatları doğrultusunda kanun,yönetmelik,tüzük ve genelge gibi düzenlemeler çerçevesinde görev ve yetkileri içerisine giren konularda gerekli tedbir  ve yazışmalar ile iş ve işlemleri yaptırmak.
b- Hizmetin ifasında  personele sözlü ve yazılı emirler vermek,verilen emirleri takip etmek.
c- Başkanlık Makamı ile belediyenin bütün birimleri ile ilgili iş ve işlemlerin yazışmalarıyla ilgili iş ve işlemlerini  sağlamak.
d- Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından verilen işlerin kanun,tüzük,kararname ve yönetmenliklere uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
e- 5393 sayılı kanunun yazı işleri müdürlüğü (encümen ve meclis )  ile ilgili maddeleri ile kanunla ilgili çıkartılan tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde iş ve işlemleri yerine getirmek.
 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLARI DAHİLİ HARİCİ
MÜDÜR 1323 0318 280 13 23
EVRAK ŞEFLİĞİ 1430-1266 0318 280 14 30
ENCÜMEN KALEM 1432 0318 280 14 32
 
EVRAK KALEM ŞEFLİĞİ
1-Müdürün emirleri doğrultusunda evrak kalemine ait olan bütün iş ve işlemleri yerine getirmek.
2-Müdürlüğü gelen her türlü evrakların giriş ve çıkış  kayıtlarını tutmak.
3-Her türlü belediye ile ilgili gelen veya dışarıya giden evrakların ilgili birimlere zimmetli olarak   gönderilmesini sağlamak.
4-Gelen ve giden evrakların düzenli ve tertipli olarak muhafaza edilmelerini sağlamak,günü geçmiş evrakları arşiv şefliğine teslimini sağlamak.
5-Müdürün emirleri doğrultusunda evrak kalemine ait olan bütün iş ve işlemleri yerine getirmek.
6-Belediye dahilindeki Müdürlüklerin her türlü resmi yazılarını elden veya posta ile göndermek.
 
ENCÜMEN VE MECLİS KALEMİ ŞEFLİĞİ
1- Müdürün  vermiş olduğu emir ve direktifleri yerine getirmek.
2- Encümen ve Meclis Kaleminin tertip ve düzenini sağlamak.
3- Personelin yasa ve tüzüklere uygun olarak çalışması sağlamak.
4- Personelin yapmış olduğu iş ve işlemleri takip etmek.
5- Encümen ve Meclis Kalemiyle ilgili her türlü iş ve işlemleri takip etmek.
   
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ 

Müdürlükler Sayfasını Aç