ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ - İdare : İBRAHİM GENCER - Telefon : (0318) 224 27 71

                                                                                  Görevleri:

  1. Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevler:
a)Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b)Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.
c)Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
ç)394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlem yapmak.
d)6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
e)5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
2)   İmar  ile ilgili görevler:
a)3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan  sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
b)775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
 3)   Sağlık  ile ilgili görevler:
a)Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
b)İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15. maddesinin 1. fıkrasının (l)  bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
c)Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu  ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
ç)Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
d)Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini  önlemek.
4)  Trafik  ile ilgili görevler:
a)Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri  yürütmek.
b)Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
c)Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
5)  Diğer görevler:
a)Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği   ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
b)Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri  tespit halinde sosyal hizmetler kurumlarına bildirmek.
 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TELEFONLARI DAHİLİ HARİCİ
 
ZABITA MÜDÜRÜ 1511 3182801511
ZABITA SEKRETERLİK 1512 3182801512
ZABITA AMİRİ 1513 3182801513
ZABITA KALEM 1521 3182801521
ZABITA MERKEZ KARAKOL AMİRİ 1514 3182801514
ZABITA KOMİSERLERİ 1510 3182801510
NÖBETÇİ KOMİSER 1515 3182801515

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

Müdürlükler Sayfasını Aç