ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ - İdare : HALİL DANACI - Telefon : (0318) 224 27 71

             
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü: Tuncay Teoman TOPRAKLI
 
Müdürlük Tanımı   :
                   Kırıkkale Belediye Meclisi’nin 05/04/2007 tarih ve 04 sayılı kararı ile kurulmuş ve 05/05/2014 tarih ve 2014/57 kararına istinaden de faaliyetlerini  yürütmekte olup; Çevre ve çevre sağlığının korunması iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ile ilgili yapılan tüm denetimlerle kirlenmeye sebep olan kişi , kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak, olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak.
Görevleri   :
                 Çevrenin ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin gerekli olan ve aşağıda sıralanan bütün faaliyetler görev alanına girmektedir.

  1. Çevre ve çevre sağlığının korunması , iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesiyle ilgili gerekli denetimleri yapmak.
  2. Hafriyat ve inşaat atıklarının ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
  3. Hafriyat atık planları yapmak , hafriyat döküm alanları belirlemek, kuralları belirlemek ve gerekli denetimleri yapmak.
  4. Bitkisel atık yağların lokantalar, yemekhaneler vb. yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini önlemek, söz konusu işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Geçici Toplama İzinli Tesislerle sözleşme yapmalarını sağlamak.
  5. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj, atık lastik, atık pil vb. atıkların toplanması geri kazanılması ve bertaraf edilmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak, amaca uygun tesis kurmak, kurdurmak, işlettirmek; yetkili kurum ve kuruluş ya da firmalarla protokol ve anlaşmaların imzalanmasını sağlamak.
  6. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5491 Sayılı Çevre Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanuna bağlı yönetmeliklerle Belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda denetim yapmak.
  7. Görev alanı dahilinde eğitim ve araştırmalar yapmak.
  8. Çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek. Yapılan çalışmalara katılım sağlamak.
  9. Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. İlgili birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak evrak akışını takip etmek ve alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamını bilgilendirmek.
 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
                       Telefonları
Dahili Harici
Müdür 1451 ( 0318 ) 280 1451
Evrak Kalem 1452 ( 0318 ) 280 1452
Santral 1450 ( 0318)  280 1450
Kırıkkale Belediye Başkanlığı    
 
Müdürlüğe Bağlı Birimler:
*** Zabıta Birimi
*** Hafriyat Birimi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği:
          Kırıkkale Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu yönetmelik Kırıkkale Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını kapsar.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

Müdürlükler Sayfasını Aç